skip to Main Content

Pachete de servicii medicale in asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice

 

 

Pachetul minimal, pachetul de bază de servicii medicale cât și servicii de diagnostic și terapeutice

 

Pentru specialitățile aflate în contract CNAS, sunt decontate anumite sume pentru serviciile medicale prestate și pentru consultațiile medicale efectuate. În calculul aferent sumei decontate intră și gradul medicului. Pentru medicul primar – valoarea punctului este mai mare , fiind înmulțită cu 1,2.

Accesul la serviciile medicale decontate de către CNAS se fac pe baza documentului de identitate și a cardului de sănătate. De asemenea, pentru persoanele ce beneficiază de pachetul de bază de servicii medicale , este necesar bilet de trimitere. Acesta poate fi eliberat de la medicul de familie sau de la un alt medic de altă specialitate.  În România există și servicii pentru prevenție.

Tarife decontate CNAS

Pediatru Craiova Program Azi

Tarife decontate de către CNAS – pentru specializările în contract cu CJAS DOLJ, pe linkul alăturat    Tarife_asistență_medicală_ambulatorie clinică 01,07,2023

Din cadrul noilor norme :

Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

 

Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, cu excepţia copiilor 0 – 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii.

Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice.

Află care sunt medicii de familie din județul Dolj , din linkul următor – medici de familie.

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 din prezentul ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.

Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:

a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării

b. efectuarea unor manevre terapeutice

c. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.

d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

Se decontează o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

 

Poți afla mai multe din linkul casei de asigurari de sanatate nationale – CNAS.